Rádi bychom vám poděkovali za návštěvu stránek https://panorama.isindev.cz („Webové stránky“).

Ujištění o ochraně osobních údajů

Pevně jsme se zavázali, že budeme chránit vaše soukromí a nebudeme o vás jako návštěvnících shromažďovat žádné osobní údaje, pokud je neposkytneme dobrovolně. Tyto zásady ochrany soukromí („Zásady“) jsou koncipovány tak, aby vám vysvětlili naše postupy týkající se shromažďování, použití, poskytování a předávání osobních údajů, které (i) můžete poskytnout nebo (ii)  které může společnost Corinthia Hotels Limited nebo její spřízněné osoby („my“ nebo další tvary tohoto slova) shromažďovat, a to prostřednictvím těchto Webových stránek nebo v našich zařízeních.

Přečtěte si, prosím, tyto Zásady ochrany soukromí před tím, než použijete nebo nám předáte své údaje.

1 Co jsou osobní údaje?

1.1 Tato část Zásad ochrany soukromí vysvětluje, co jsou “osobní údaje”.

1.2 Osobní údaje jsou údaje, které lze využít k identifikaci vaší osoby, jako je vaše jméno, datum narození, adresa, emailová adresa a telefonní číslo („osobní údaje“).

1.3 Další kategorie osobních údajů mohou zahrnovat:

 • Osobní údaje: kontaktní údaje (včetně čísel mobilních telefonů), číslo pasu, údaje o vízech, údaje o národnosti nebo státní příslušnosti, údaje o zdravotním omezení, údaje o vašem řidičském průkazu, fotografie, obrázky
 • Údaje z rezervace: cestovní historie, zarezervované pakety z půjčovny aut, skupiny, s nimiž se setkáváte po dobu pobytu v našem hotelu, informace o členství, informace o účtech a další informace týkající se vaší rezervace, vašeho pobytu nebo návštěvy některého z našich zařízení
 • Platební údaje: číslo platební karty a další údaje z karty

2 Shromažďované údaje

2.1 Tato část Zásad ochrany soukromí vysvětluje, jakým způsobem shromažďujeme vaše Osobní údaje.

2.2 Aktivní shromažďování údajů: Aktivně shromažďujeme údaje o našich hostech. Jedním z příkladů aktivního shromažďování osobních údajů je například, když s vámi přímo komunikujeme emailem, nebo při vyplňování online formulářů na našich Webových stránkách (nebo na cizích webových stránkách). Osobní údaje nám rovněž můžeme poskytnout při registraci a přihlášení se na ubytování v našich zařízeních (například když se osobně přihlašujete na pobyt na vytištěném papírovém formuláři).

2.3 K dalším příkladům aktivního shromažďování údajů o vaší osobě patří: (i) když projevíte registrací svůj zájem o rezervaci pokoje nebo se podělíte o jinou zkušenost; a (ii) obchodní poptávky a transakce.

2.4 Pasivní shromažďování údajů: V některých případech můžeme zpracovávat informace na základě (i) vašich souvisejících interakcí s naší firmou (například webová stránka, z níž jste se dostali na naše Webové stránky), nebo (ii) Osobní údaje, které jsme dostali nebo získali od třetích osob (například z veřejně dostupných zdrojů). Za těchto okolností mohou být vaše Osobní údaje shromažďovány pasivně (tedy aniž byste nám poskytly své údaje aktivně vy sami).

2.5 Vaše Osobní údaje mohou být například pasivně shromažďovány tehdy, když používáte Webové stránky. Při každém použití Webových stránek automaticky shromažďujeme tyto údaje:

 • údaje o vašem použití Webových stránek, včetně vašeho uživatelského jména, města, země, zobrazených stran, vyhledávání, stahování (názvy souborů)
 • technické informace, včetně modelu zařízení, operačního systému vašeho zařízení, na kterém běží webový prohlížeč, typu a verze vašeho webového prohlížeče, IP adresy, data a času otevření našich Webových stránek
 • informace o datech stažených z webových stránek
 • obecné informace o použití Webových stránek

2.6 Podobně jako mnoho ostatních hotelů, i my si ceníme bezpečnosti. Proto můžeme provádět záznamy a zachycovat podobizny našich návštěvníků a hostů ve veřejných prostorách a určitá lokalizační data (např. data z vašich hotelových vstupních karet a dalších vstupů). Můžeme rovněž zpracovávat vaše Osobní údaje pomocí CCTV, a to zejména za účelem ochrany vás, našich návštěvníků, hostů a našich zaměstnanců.

3 Účely a použití údajů

3.1 Tato část Zásad ochrany soukromí vysvětluje, proč zpracováváme, shromažďujeme a používáme vaše Osobní údaje.

3.2 Jsme oprávněni shromažďovat, zpracovávat a i jiným způsobem používat vaše Osobní údaje pro účely stanovené v příslušných právních předpisech nebo jiných smlouvách nebo za účelem plnění svých obchodních potřeb a právních závazků. K těmto účelům patří:

 • správa, vylepšování a vývoj našich Webových stránek
 • správa a provádění objednávek ubytování, rezervací a registrací
 • správa našeho vztahu s vámi a případně organizací, kterou zastupujete, a to včetně poskytování informací o našich produktech a službách, zákaznických službách a službách concierge
 • zařizování, plánování a rezervace skupinových akcí nebo schůzí v našich zařízeních
 • správa členství, prémiové programy, propagační nabídky a další nabídky
 • personalizace vaší uživatelské zkušenosti (např. přizpůsobení obsahu, který je vám poskytován na našich Webových stránkách)
 • pro případ soudních sporů, šetření správních úřadů a za účelem ověření dodržování právních předpisů
 • jako pomoc při poskytování služeb, které si vyžádáte v našich zařízeních a abychom zajistili, že naplníme vaše potřeby během vašeho pobytu nebo abychom vás případně mohli kontaktovat ohledně záležitostí, které vyvstanou během vašeho pobytu u nás

3.3 Můžeme oslovit další poskytovatele služeb, aby nám pomohli s doručením vámi objednaného zboží a služeb, a to i během vaší návštěvy našich Webových stránek nebo našich zařízení. V některých případech máme uzavřené partnerské smlouvy s dalšími firmami, které poskytují služby, produkty a zajišťují další nabídky (například půjčovna aut a nabídky paketů). Abychom vám mohli tyto služby poskytnout, budeme patrně potřebovat sdílet vaše Osobní údaje s našimi obchodními partnery.

4 Cookies

4.1 Webové stránky vytváří  při vaší návštěvě „cookies“.

4.2 Cookie je malý kousek dat, který webové stránky odešlou do vašeho prohlížeče k uložení (tj. aby mohla být z tohoto prohlížeče přečtena později). Účelem cookies je poskytování je více přizpůsobených sdělení z webových stránek.

4.3 Cookies mohou shromažďovat informace (včetně Osobních údajů), jako jsou preference uživatele, všeobecné informace o používání , informace o členstvích a jednoznačné identifikátory. V některých případech mohou cookies zůstat uložené na vašem zařízení i poté, co zavřete naše Webové stránky.

4.4 Váš prohlížeč vrátí informace z cookie pouze na doménu, z níž cookie pochází, tj.  na Webové stránky. Žádná jiná webová stránka si tyto informace nemůže vyžádat. Když se vrátíte na naše Webové stránky, cookie se odešle zpět na webový server zároveň s vaším novým požadavkem.

4.5 Váš prohlížeč může mít nastavení, kde si můžete sami zadat, aby vás prohlížeč upozornil vždy, když obdržíte cookie, takže se pak můžete sami rozhodnout, zda tuto možnost přijmete nebo odmítnete.

4.6 Webové stránky používají cookies, aby sledovali váš koš rezervací. Cookie používáme také k tomu, abychom poskytovali obsah, který bude odpovídat vaším zájmům. Chcete-li další informace, klikněte zde.

5 Poskytování údajů

5.1 V některých případech můžeme potřebovat zpracovávat nebo poskytovat vaše Osobní údaje v souvislosti s účely popsanými v těchto Zásadách ochrany soukromí (včetně účelů uvedených v části 3) nebo k jiným účelům přípustným ze zákona.

5.2 Vaše Osobní údaje můžeme poskytovat:

(a) členům skupiny Corinthia;

(b) svým zmocněncům, poradcům a subdodavatelům, kteří nám pomáhají s provozováním naší podnikatelské činnosti, a to včetně našich zařízení, rezervačních systémů a systémů bookingu, a kteří jsou vázáni odpovídajícími závazky zachování bezpečnosti a mlčenlivosti;

(c) v případě, že bude celý náš podnik nebo jeho část prodána nebo začleněna do jiné podniku, i našim poradcům a potenciálním kupcům (a jejich poradcům); a

(d) v případech, kdy máme povinnost poskytovat nebo sdílet vaše osobní údaje za účelem splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo žádostí.

5.3 Součástí takto předávaných údajů může být také předání vašich Osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii nebo širší Evropský hospodářský prostor (EEA) („Mezinárodní převody“). EEA tvoří členské státy Evropské unie a Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

5.4 V některých případech se mohou Mezinárodní převody uskutečňovat do zemí, které nemají zákony na ochranu osobních údajů podobné těm, které platí v Evropské unii. V takovém případě poskytujeme vaše Osobní údaje pouze tehdy:

 • pokud má příjemce Osobních údajů sídlo v zemi, kterou Evropská komise vyhodnotila jako zemi, kde je zajištěna dostatečná úroveň ochrany osobních údajů
 • s vaším výslovným souhlasem
 • na základě dohody, jejímž cílem je ochrana vašich údajů, vypracované v odpovídající podobě za tímto účelem schválené Evropskou komisí (nebo obdobným orgánem)
 • pokud zůstanou údaje pod naší kontrolou; nebo
 • v ostatních případech, kdy to připouští právní předpisy

5.5 Zajistíme, aby byly zavedeny dostatečné zabezpečovací prostředky, které ochrání vaše Osobní údaje v případě, že u nich bude muset být proveden Mezinárodní převod.

6 Odkazy na jiné webové stránky

6.1 Tyto Zásady ochrany soukromí se vztahují na Webové stránky a Osobní údaje, které shromažďujeme v okamžiku, kdy navštívíte naše zařízení Osobní údaje. Naše Webové stránky obsahují celou řadu odkazů nebo referencí na jiné webové stránky, agentury, místní i mezinárodní organizace.

6.2 Je důležité vás upozornit, že po navedení odkazem nebo po otevření jiných webových stránek už nejste na našich Webových stránkách a stáváte se subjektem případných zásad ochrany soukromí těchto nových webových stránek. Tyto webové stránky už nemáme pod kontrolou a neodpovídáme za jejich postupy nakládání s údaji. Tyto Zásady ochrany soukromí se na cizí webové stránky nevztahují.

7 Bezpečnost

7.1 Přijmeme příslušná opatření, abychom udrželi vaše údaje v tajnosti a v bezpečí v souladu s našimi vnitřními postupy, které upravují ukládání, přístup a poskytování údajů.

7.2 Upozorňujeme, že zprávy, které nám zašlete emailem nebo jinak přes Internet, nemusí být v bezpečí. Pokud se rozhodnete poslat nám důvěrné informace nebo Osobní údaje těmito prostředky, činíte tak na vlastní riziko a s vědomím, že se k nim může dostat cizí osoba. Za bezpečnost a zachování integrity těchto informací neneseme odpovědnost. Jakmile obdržíme vaše informace, uplatňujeme striktní postupy a bezpečnostní prvky, kterými se snažíme zabránit neoprávněnému přístupu.

8 Informace o příbuzných

Pokud nám poskytneme Osobní údaje o členech vaší rodiny, přátelích, vyživovaných osobách nebo jiných osobách (např. za účelem provedení rezervace), je vaší povinností je s ohledem na tyto informace seznámit s jejich právy v souvislosti se Zásadami ochrany soukromí. Za tímto účelem můžete například těmto osobám poskytnout kopii těchto Zásady ochrany soukromí.

Shromažďování osobních údajů o osobách mladších 16 let není v našem zájmu. V případě, že si všimneme, že nám tyto údaje byly z vaší strany předány bez souhlasu rodičů nebo jiných zákonných zástupců (opatrovníků), budou tyto údaje neprodleně vymazány.

Spoléháme tedy na to, že nám odpovídající informace poskytují rodiče nebo zákonní zástupci (opatrovníci).

9 Uchování informací

Naším cílem, je udržet vaše Osobní údaje přesné a v aktuální podobě. Vaše údaje si neponecháme déle, než bude třeba. Vaše osobní údaje můžeme vymazávat nebo anonymizovat, pokud jste u nás již delší dobu neměli žádný pobyt.

10 Vaše práva

10.1 V případě, že se jakékoli Osobní údaje, které jste nám poskytli, změní, obraťte se, prosím, na nás a oznamte nám správné údaje.

10.2 Dle příslušných právních předpisů, máte právo:

 • si vyžádat kopii svých osobních údajů, které o vás vedeme
 • si vyžádat opravu nebo výmaz osobních údajů, které o vás vedeme a které jsou nepřesné
 • vzít zpět jakýkoli souhlas se zpracováním a předáváním
 • vznést námitku proti způsobu, kterým používáme vaše osobní údaje k marketingovým účelům
 • vznést námitku proti profilování a automatickému rozhodování

V některých případech můžete mít rovněž právo na „přenositelnost údajů“, na základě něhož nás můžete požádat, abychom předali vaše osobní údaje přímo vám nebo novému poskytovateli služeb.

10.3 Budeme-li chtít použít vaše údaje k marketingovým účelům nebo je budeme chtít poskytnout třetí osobě k marketingovým účelům, vyžádáme si váš souhlas.

10.4 Budete-li chtít kterékoli z těchto práv uplatnit, obraťte se, prosím, na nás.

11 Stížnosti

Máte rovněž právo vznášet stížnosti nebo sdělovat obavy ohledně použití nebo jiného zpracování vašich osobních údajů, a to u orgánu, který reguluje ochranu osobních údajů ve vaší zemi. Na Maltě se jedná o Komisaře pro ochranu informací a osobních údajů – (podrobnosti najdete na https://idpc.gov.mt/en/Pages/Home.aspx).

12 Změny Zásad ochrany soukromí

12.1 V případě, že dojde ke změně těchto Zásad ochrany soukromí, nahradíme tuto stránku její aktualizovanou verzí. Nové podmínky mohou být zobrazeny na obrazovce s tím, že před tím, než bude pokračovat v používání našich Webových stránek, může být generován dotaz, abyste potvrdili, že jste si podmínky přečetli.

12.2 Proto je důležité, abyste si při otevření našich Webových stránek nejprve zkontrolovali stránku „Zásady ochrany soukromí“, abyste si ověřili, zda nedošlo k nějakým změnám.

13 Kontaktujte nás

13.1 Máte-li jakékoli dotazy ohledně Zásad ochrany soukromí nebo našich postupů na ochranu osobních údajů, prosím, kontaktujte nás na:

(a) email: DPO@corinthia.com

(b) adresa: 22, Europa Centre, Floriana, FRN 1400, Malta

(c) telefon: +356 2551 4000

Poslední aktualizace: 9. března 2018